Anasayfa

İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa

Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa

Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …

Anasayfa

Devletler ve Kurucuları

Karahanlılar : Bilge kül kadir han Gazneliler : Alp tigin Tolunoğulları : Tolunoğlu Ahmet İhşidler : Ebubekir Muhammet Büyük Selçuklular : Tuğrul bey Herzemşahlar : Kutbeddin Muhammet

Anasayfa

Başlıca Divanlar

DİVAN-I SALTANAT En yüksek divandır. Başkanı sultandır. Siyasi , idari , mali , askeri işler görüşülür. Son söz hükümdarındır ( sultan ) ( danışma meclisi olduğuna kanıttır. ) DİVAN-I ALA vezirin başkanlık ettiği büyük divandır. Bugünkü bakanlar kurulunun karşılığıdır

Anasayfa

II . Beylikler Dönemi ( Kösedağ savaşı – 1243 )

KARESİOĞULLARI: Balıkesir , Çanakkale ( denizci ) 1345 te Orhan bey tarafından yıkıldı. Osmanlıya katılan ilk beyliktir. CANDAROĞULLARI : Sinop , Kastamonu ( denizci ) fatih tarafından yıkıldı DULKADİROĞULLARI : Osmanlıya katılan son beyliktir. Anadolu birliği sağlandı. SARUHANOĞULLARI : Manisa ( denizci ) çelebi Mehmet döneminde yıkıldı MENTEŞEOĞULLARI : Muğla …

Anasayfa

Anadolu Selçukluları Cami , Medrese , Kümbet , Hastane , Külliye ve Sarayları

CAMİLER – Konya ve Niğde ‘de alaaddin camii MEDRESELER – konyada Karatay sırçalı ve ince minareli medrese     KÜMBET –          kayseri döner kümbet –          ahlatta ulu kümbet –          Konya’da II.Kılıç arslan         DARÜŞŞİFA –          kayseri gevher Nesibe -anadoluda buğün de kullanılan en eski hastanedir . –          …

Anasayfa

Büyük Selçukluların Yıkılmasıyla Kurulan Devlet ve Atabeylikler

BAĞLI DEVLETLER ATABEYLİKLER Irak ve horasan Selçukluları( 1119-1194) Kirman Selçukluları ( iran 1048 – 1187 ) Suriye Selçukluları ( 1069-1118) Türkiye Selçukluları ( İznik 1077-1308) Salgurlular ( Fars A. 1147-1284) İldenizoğulları ( Azerbaycan A. 1146-1225) Beg teginoğulları ( Erbil A. 1146-1232) Böriler ( Şam A. 1128- 1154 ) Zengiler ( …

Anasayfa

Büyük Selçuklu Ordusu

GULAMAN-I SARAY HASSA ORDUSU –          Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleridir. –          Farklı milletlerden seçilip yetiştirilen ücretli askerlerdir ( Osmanlıda pençik sistemi ) –          Maaş alırlar ( biştegani ) –          Sultana bağlı özel birliklerdir –          Hizmetleri karşılığında ikta alırlar –          Sipahi askerler ikta sahiplerinin yetiştirdikleri askerlerdir ( maaş yerine ikta ) …

Anasayfa

Karahanlılar Dönemi Önemli Eserler

Yusuf has hacip : kutadgu bilig (tamgaç bugrahana sunulmuş) Bilinen 3 Nüshası vardır . Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Yazarı bilinen ilk türk İslam eseridir. 4 soyut kavram üzerinde durulmuştur. Kün togdı: hükümdar – kanun – adalet Ay toldı : mutluluk – saadet Odgurmuş : akıbet – hayatın sonu Ögdülmiş : akıl …

Anasayfa

Türk İslam Tarihi Kavramlar

AMİL : Eyaletlerde vergi toplar EMİRÜL ÜMERA : Ordu komutanı KAPAN ( BEDESTEN ) : Çarşı , Pazar yeri NAİP : Vekil NEVBET : Davul ( hükümdarlık sembolü ) TEZHİP : Süsleme sanatı HACİP : Hükümdar ve vezirden sonraki en yetkili devlet adamıdır. Hem saray görevlisidir hem de devlet görevlisidir. …

Anasayfa

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Notlar

Anadoluya Avrupa hunlarından ilk sefer düzenleyen uldız olmuştur rua ilk defa bizansı vergiye bağlamış ve ölümüyle Atilla başa geçmiştir Türk kelimesin ilk olarak yazılı olarak ifade edilmesi tu – kin ( çin kaynağı ) Efsaneye göre türk soyu nuh kavminin turac ve tur soyuna dayanır Macarlar fin – ugar, ogur …

Anasayfa

Yerleşik Yaşam , Tarımla Uğraş , Hayvancılık Kesin Kanıtlar

YERLEŞİK YAŞAMIN KANITLARI : mimari eser , tarım , duvar resmi ( fresk )

Anasayfa

Türklerde Ekonomik Yapı

Temel geçim kaynakları hayvancılık ticaret ve tarım ( Uygur) ( ipek ve kürk yolu ) İpek yolu : pekinden anadoluya kadar uzanır Kürk yolu : pekinden Karadeniz ve balkanlara açılan yoldur. siyasi güç zamanla değiştiği için yolların güzergahı da değişmiştir. ilk madeni parayı Göktürkler kullanmıştır ( yamak ) Kamdu adıyla …

Anasayfa

Türklerin Kullandığı Alfabeler

GÖKTÜRK ( Orhun ) : Göktürklere ait 38 harften oluşur. Milli alfabedir UYGUR : Uygurlara ait . 14- 18 harften oluşur . milli alfabedir( soğd alfabesinden alınmıştır) SOĞD : Uygurlar kullanmıştır KİRİL : Karadenizin kuzeyinde yaşayan Türkler kullanmıştır İBRANİCE : hazarlar kulanmıştır

Anasayfa

Türklerde Kitabeler

GÖKTÜRKLER ( KUTLUK ) : Orhun kitabeleri ( Moğolistan ) UYGURLAR : karabalsagun kitabeleri , moyençur yazıtları , terhin ( tarhat ) yazitlari KIRGIZLAR : yenisey yazıtları NOT: Göktürklere ait olduğu düşünülen buğut yazıtı bulunmuştur .

Anasayfa

Türklerde Edebiyat

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ SAGU : Ağıt SAV : atasözleri KOŞUK : şölenlerde kopuz ( saz ) eşliğinde söylenen şiir DESTAN : kahramanlıkları anlatan eserlerdir.

Anasayfa

Eski Türklerde Kültler

Atalar kültü ( atalar inancı ) : ölmüş büyüklerinin kendilerini koruduğu inancı. Doğa kültü : ağaca , taşa , hayvana , dağa inanmak Şamanizm : büyülerle yapılan törendir . din sayılmaz Totem ( ongun ) : batıl inanışlar . maçı izlemediğinde maçı kazanacağına inanmak gibi.

Anasayfa

Türklerde Dini Yapı

 Asya hunları ve Göktürkler : Gök Tanrı Uygurlar : maniheizm ( böğü kağan ) ve Budizm ( tapo kağan ) ( ilk defa din değiştiren devlet ) Karluk ve Oğuz : İslamiyet . Hazarlar : Musevilik ( ilk defa semavi dine inanan topluluk – bulan han zamanında) Avrupaya göç edenler hristiyanlığı …

Anasayfa

Türklerde Sosyal Yapı

Sosyal sınıf farklılıkları görülmez . Toplumun en temel birimi oğuştur . ( aile ) Sosyal yapılanmadaki en küçük siyasi birim boy’dur. Tek eşle evlilik ( monogami ) görülür. Konserve ihracatı yapılır. Ülke TÖRE’ye göre yönetilir. Toy şölenleri 2 yılda bir yapılır . Sanat eserleri taşınır malzemelerden oluşur. Oğuş ( Aile …