Anasayfa

İlim Adamları ve Eserleri

MEVLANA Kebir – mesnevi HACI BEKTAŞI VELİ Makalat ( Bektaşiliği anlatır ) YUNUS EMRE Risaleti nushiye AŞIK PAŞA Garibname MUHİDDİN ARABİ Tasavvuf ilmiyle uğraşmıştır Yavuz sultan selim muhiddin arabinin mezarını buldurup türbesini hazırlatmıştır. HACI PAŞA Anadolunun ibni sinası olarak bilinir . Rey ve bağdatta başhekimlik yapmıştır. RAVENDİ Selçuklu tarihi adlı …

Anasayfa

Müslüman Bilim Adamları

FARABİ –          Muallimi sani .el medinetül fazıla –           BM’yi savunur –          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder. –          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi –          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır –          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.   GAZALİ –          Bağdattaki nizamiye medreselerinin …

Anasayfa

Selçuklu Ordu Yapısı

SELÇUKLU ORDUSU A- MERKEZ ORDUSU B- EYALET ORDUSU 1-      GULAM ORDUSU : –  Devşirme ordusudur. – Maaş alırlar ( hazineye yük )               1.MELİK ASKERLERİ -Atlı türk boyları. – meliklere bağlıdırlar   2.ATLILAR İkta verilen kişilerin yetiştirdiği atlı birliklerdir. ( Cebelü )   2-HASSA ORDUSU iktadan faydalanırlar. ( Hazineye …

Anasayfa

Devletler ve Kurucuları

Karahanlılar : Bilge kül kadir han Gazneliler : Alp tigin Tolunoğulları : Tolunoğlu Ahmet İhşidler : Ebubekir Muhammet Büyük Selçuklular : Tuğrul bey Herzemşahlar : Kutbeddin Muhammet

Anasayfa

Başlıca Divanlar

DİVAN-I SALTANAT En yüksek divandır. Başkanı sultandır. Siyasi , idari , mali , askeri işler görüşülür. Son söz hükümdarındır ( sultan ) ( danışma meclisi olduğuna kanıttır. ) DİVAN-I ALA vezirin başkanlık ettiği büyük divandır. Bugünkü bakanlar kurulunun karşılığıdır

Anasayfa

II . Beylikler Dönemi ( Kösedağ savaşı – 1243 )

KARESİOĞULLARI: Balıkesir , Çanakkale ( denizci ) 1345 te Orhan bey tarafından yıkıldı. Osmanlıya katılan ilk beyliktir. CANDAROĞULLARI : Sinop , Kastamonu ( denizci ) fatih tarafından yıkıldı DULKADİROĞULLARI : Osmanlıya katılan son beyliktir. Anadolu birliği sağlandı. SARUHANOĞULLARI : Manisa ( denizci ) çelebi Mehmet döneminde yıkıldı MENTEŞEOĞULLARI : Muğla …

Anasayfa

Mısır ‘ da Kurulan Türk Devletleri ( AMET )

AKŞİTLER ( İHŞİTLER ) ( 935-969) Abbasi halifesi er razi İhşit ( prens) ünvanını  Muhammet bin togac’a vermiştir. Hicaza (kutsal topraklar) egemen olan ilk türk devletidir Akşit : nur yüzlü anlamına gelir tolunogullarını örnek almışlardır. Fatimiler tarafından yıkılmışlardır. El kindi akşitler döneminde yaşamıştır( tarih alanında önemli çalışmalar yapmıştır) İlk islam …

Anasayfa

Hindistan ‘da Kurulan Türk Devletleri

DELHİ TÜRK SULTANLIĞI Kutbettin aybeg tarafından Delhi de kurulmuştur Bu devlete Müizziler , halaciler , tuğluklar , seyyidler adında 4 türk sülale ardı ardına hakim olmuşlardır Aybegden sonra damadı iltutmuş geçmiş ve hindistanda türk islam hakimiyetini yeniden sağlamlaştırmıştır ( hindistanın ilk Müslüman türk sultanıdır) Abbasi halifesi tarafından nasır ve emir’ül …

Anasayfa

Safeviler ( 1502 – 1736 )

Şah İsmail tarafından iran topraklarında kurulmuşlardır Başkenti Tebriz’dir. Türkmenlerin kuruluşta etkileri vardır . bunlar ; Şamlı, Afşar , kaçar, tekeli , humuslu, dulkadirlu, varsaklar Şah İsmail hatai mahlasını kullanmış ve Azerice şiirler yazmıştır 1639 da Osmanlıyla kasr-i şirin anlaşmasını imzalamışlardır Avşar hanedanlığı tarafından devlet büyük zarar görmüştür İranı idare eden …

Anasayfa

Harzemşahlar ( 1157 – 1231 )

Kutbettin Muhammede Selçuklularca harzemşah ünvanı verilerek buranın valiliğine getirilmiştir Babası Anus Tigin Harzemşahların atası sayılır. Kendilerini büyük Selçukluların devamı olarak görürler Kangli lugati bu dönemde hazırlandı Türkçe Farsça sözlüktür ( Muhammed bin kays ) Harezmi döneminin büyük ilim adamıdır. Kanglı lugatı Muhammed bin Kays tarafından oluşturulmuş bir sözlüktür. Yerine geçen …

Anasayfa

Kazak Hanlığı

Kasım han tarafından kurulmuştur . kazakları bir yönetim altında birleştirmiştir merkezi taşkenttir. kasım hanın ölümüyle başa geçen tevkel han zamanında ; Büyük Cüz, Orta Cüz ve Küçük Cüz olmak üzere 3’e ayrılmıştır Rus egemenliğine giren kazaklar SSCB’nin dağılmasıyla ( 1991) Bağımsız oldular

Anasayfa

Karakoyunlular ( 1365 – 1469 )

Bayram hoca tarafından Ercişte kuruldu. Kara Yusuf dönemi en parlak dönemleri olmuştur 24 Oğuz boyundan hangi kola sahip olduğu tam olarak bilinememektedir. Balbal geleneğini devam ettirmişlerdir İslamiyet sonrası da balbal kullanılmıştır. Akkoyunlular tarafından yıkıldı. ilhanlılar ve Timurların saray örgütü örnek alınmıştır

Anasayfa

Akkoyunlular ( 1350 – 1501 )

Bayındır koluna mensup olduklarından bayındırlar diye de adlandırılır Güneydoğu anadoluda kuruldu. ( Diyarbakır merkezli ) Kara yülük Osman tarafından kuruldu . En önemli hükümdarı uzun hasandır. Merkez tebrize taşınmıştır. Uzun hasan kanunları hasan padişah kanunları olarak da geçer. Küçük türk ( uzun hasan ) ve büyük türk ( fatih sultan …

Anasayfa

Timur İmparatorluğu ( 1368 – 1507 )

Çağatay topraklarında kurulmuştur. Altın orda devletinin yıkılmasına ve Osmanlının 1402 ankara savaşıyla fetret devrine girmesine sebep olmuşlardır. Sağ ayağı aksak olduğu için timurlenk ( aksak Timur ) lakabını almıştır Cengiz hanın soyundan olan kazan hanın kızıyla ( saray mülk hanım ) evlendiği için damat anlamına gelen küregen lakabını taşımaya hak …

Anasayfa

Kubilay Hanlığı ( 1280 – 1368 )

Yüanlar olarak da bilinirler. Cengiz hanın torunu tarafından Çinde kuruldu. Ünlü gezgin marco polo seyahatnamesinde buradan bahseder. Kubilay hanlığı Budizm ve maniheizmi benimsemiştir. kubilayın ikinci oğluna budist rahipler tarafından altın anlamına gelen jingim ismi verilmiştir. Kadınlar da yöneticilik yapabilirler Türkleşmemiş ve İslamlaşmamıştır. Çinde kurulduğu için asimile olmuşlardır

Anasayfa

Çağatay Hanlığı ( 1227 – 1369 )

Çagatay tarafından kuruldu. Türkleşmiş  ve İslamlaşmışlaşdır . Tarma Şirin döneminde islamiyet resmi din olmuştur . XIV. yy’dan itibaren Türkçenin hakaniye lehçesini kullanmışlardır . Timur tarafından yıkılmıştır .

Anasayfa

İlhanlılar ( 1256 – 1336 )

Hülagu han tarafından kurulmuştur . Devletin Merkezleri Tebrizdir. Alamut kalesini alarak Batınilik faaliyetlerine son vermiştir 1243 ASD’nin, 1258 Abbasilerin yıkılış sürecinde etkilidirler. Halife memlüklere sığınmıştır. Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır ( gazan han) Nasırüddin tusi bu dönemde yaşamıştır . Trigonometriyi ayrı bir ilim dalı haline getirdi Ünlü maraga rasathanesini kurdu. Çerig yurd …

Anasayfa

Altın Orda Devleti ( 1227 -1502 )

Gök orda diye de adlandırılır. Karadenizin kuzeyinde Rusları engellemişlerdir. Batuhan tarafından kurulmuş . Türkçe kullanılmış ve İslamlaşmışlardır. ( berke han ) Kıpçak Türklerinin devletin Türkleşmesinde etkisi büyüktür Timur tarafından yıkılmış ve kırım, astarhan , kazan , kasım, Sibirya ve Nogay hanlıkları kurulmuştur Edige destanı : devletin kuruluşu ve Timur tarafından …

Anasayfa

Moğollar ( 1196 – 1227 )

Devlet Temelini Timuçin atmıştır ( cengizhan ) Devlette veraset sistemi görülür. Merkezi karakurumdur Türklerden onlu sistemi almışlardır Ordu komutanına noyan ve yardımcısına nöker denmiştir Tüccarlardan tamga , çiftçilerden kalan ve göçebelerden kopçur vergisi alınır Moğol boyları : keraitler , merkitler , naymanlar , tatarlar kurultayları vardır (Cengiz yasalarına ( yasaname-i …

Anasayfa

Anadolu Selçukluları Cami , Medrese , Kümbet , Hastane , Külliye ve Sarayları

CAMİLER – Konya ve Niğde ‘de alaaddin camii MEDRESELER – konyada Karatay sırçalı ve ince minareli medrese     KÜMBET –          kayseri döner kümbet –          ahlatta ulu kümbet –          Konya’da II.Kılıç arslan         DARÜŞŞİFA –          kayseri gevher Nesibe -anadoluda buğün de kullanılan en eski hastanedir . –          …